MR CHEMIE

www.mr-chemie.de


Firma Aqua-Chemie spol. s r.o. zastupuje v ČR mimo jiné rovněž zájmy firmy MRChemie GmbH z Německa. Tato firma byla založena v roce 1971, zabývá se vlastním vývojem, výrobou a prodejem chemicko-technických výrobků pro nedestruktivní zkoušení vad materiálu.

Kapilární zkoušky a zkoušky magnetickým práškem jsou již dlouhou dobu velmi spolehlivé zkušební metody k přesné lokalizaci i těch nejmenších porušení povrchu nejrůznějších materiálů. Zatímco zkouška magnetickým práškem se musí omezovat na magnetovatelné materiály, je kapilární zkouška téměř univerzální metodou, kterou lze zkoušet vady jak feretických, tak i austenických materiálů, umělých hmot, skla atd. bez vynaložení velkých finančních nákladů.

 

Kapilární zkoušky Magnetické zkoušky Speciální produkty
Kapilarni-zkousky Magneticke-zkousky Specialni-produkty
     
UV technologie Ruční magnety Měrky a příslušenství
UV-technologie Rucni-magnety Merky-a-prislusenstvi
 

 

Kapilární zkoušky
 

Zkoušení povrchových vad materiálu pomocí kapilárních zkoušek má své uplatnění převážně při kontrole svárů, odlitků, při výrobě lodí, letadel, nádrží atd.

Princip kapilární zkoušky spočívá:

- ve vlastnosti (vzlínavosti) červeného penetrantu, který vniká do povrchových trhlin materiálu

- ve vlastnosti bílé vývojky, která po uplynutí penetračního času vytáhne z eventualní trhliny penetrant na povrch a tím se znázorní vada materiálu.

 

Vlastní zkušební průběh se dělí do čtyř oddělených pracovních postupů, ke kterým jsou zapotřebí následující výrobky:

 • MR čistič
 • MR penetrant
 • MR mezičistič/voda
 • MR vývojka bílá

 

1. Pracovní postup: předčištění

Zkoušené místo (obrobek, svár, atd.) musí být pomocí čističe MR nebo mechanicky zbaveno zbytků oleje, tuků, popř. rzi. Po odstranění všech nečistot je třeba před dalším pracovním postupem zkoušené místo nechat řádně vyschnout.

2. Pracovní postup: penetrace

Na suchý, předem očistěný obrobek bude nyní nanesen červený penetrant MR. Ten je možno buď nastříkat, nanést štětkou, nebo se díl může do penetrantu ponořit Během penetračního času tj. 5-60 min. vnikne penetrant do všech eventuelních trhlin (otevřených na povrch). Poté začíná další zkušební krok.

3. Pracovní postup: mezičištění

Další postup spočívá v odstranění přebytečného penetrantu z povrchu materiálu mezičističem MR nebo vodou. Pozor! Při mezičistění nesmí být vymyt penetrant. z eventualních trhlin. Při použití fluorescenčního penetrantu musí být mezičistění provedeno pod UV lampou. Jelikož mezičistič MR rychle schne, je možno plynule začít s posledním zkušebním krokem, vyvíjením. Při mezičistění vodou musí být povrch obrobku před posledním pracovním postupem dokonale vysušen.

4. Pracovní postup: vyvíjení

Nejracionálnější nanášení bílé vývojky MR (tence a pravidelně) je nastříkání sprayem. Samozřejmě je rovněž možné nastříkání prostředku stříkací pistolí. Po krátkém zaschnutí vývojky jsou eventuální trhliny lehce zjistitelné. Při použití fluorescenčního penetrantu se používá převážně suchá vývojka (pudr). Vyhodnocení potom následuje pod UV lampou.

 

Zkoušky magnetickým práškem

Magnetická zkouška práškovou metodou slouží ke zjišťování převážně podélných povrchových vad (trhlin) materiálu. Zkoušet je možno feromagnetické materiály. Při této zkoušce musí být obrobek na zkoušeném místě nejprve zmagnetizován (např. ručním magnetem). K optimálnímu znázornění vady dochází tehdy, jestliže magnetické pole prostupuje kolmo na vadu materiálu. Jsou-li zvláště na povrchu materiálu diskontinuity, je na těchto místech porušeno magnetické pole. Nanášení magnetického prášku má za následek, že se na těchto vadách magnetického pole kumulují částice prášku, aby toto porušení překlenuly. Rozpoznatelnost vadných míst je velmi podstatně závislá na kontrastu částic magnetického prášku vůči ploše materiálu. Při zkoušce za denního světla je tento kontrast docílen nanesením podkladové kontrastní barvy (většinou bílé), při fluorescenční zkoušce fluoreskujícími částečkami magnetického prášku pod ultrafialovým světlem.

 

Zkušební prostředky - Jako zkušební prostředky jsou k dispozici barevné nebo fluorescenční magnetické prášky. Fluorescenční magnetické prášky mají větší citlivost. Kromě toho je třeba rozlišovat mezi mokrou zkouškou (nosné medium voda nebo olej) a suchou zkouškou. Možnost prokázat vadu materiálu je při mokré zkoušce podstatně větší.

 

Suchá zkouška - Na zkoušené místo je naprášen magnetický prášek, nebo je zkoušený díl ponořen do nádoby ve které proudí vzduchem zvířený magnetický prášek. Tato suchá zkouška se doporučuje hlavně tam, kde je nutné se vyvarovat smáčení povrchu materiálu, nebo při zkoušce horkých dílů.

 

Mokrá zkouška - Magnetický prášek, kterým je zkoušený úsek omyt, je v nosné kapalině suspendován. Díky tomu se mohou při zkoušce použít magnetické prášky s menší velikostí zrna než při suché zkoužce a v důsledku toho je možno zjistit jemnější vady materiálu.

 

Zařízení a příslušenství pro nedestruktivní zkoušky materiálu

 

Pro kapilární zkoušky:

 • kontrolní měrky
 • stříkací systémy
 • UV lampy

 

Pro magnetické zkoušky:

 • jochmagnety
 • odmagnetovací přístroje
 • měřící přístroje
 • UV lampy
 • stříkací systémy
 • kontrolní měrky

 

Zkušební místa pro kapilární a magnetické zkoušky

Bližší informace o prostředcích firmy MR-Chemie GmbH najdete na webové stránce www.mr-chemie.de